Iestādes misija:
Veicināt bērna vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot viņa attīstības
likumsakarības un vajadzības individuālajā un sabiedriskajā dzīvē nepieciešamās
zināšanas, prasmes un attieksmes, tādējādi mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju
sagatavoties pamatizglītības apguvei.

Iestādes vīzija:
Mūsu iestāde mūsdienīga ar sakārtotu infrastruktūru, kur norit izglītojoša, radoša
un aktīva darbība.
Mūsu skolotājus raksturo godīgums, radošums, zināšanas un prasme būt
atvērtiem bērniem un sabiedrībai, ejot līdzi laikam un inovācijām.
Mūsu izglītojamie ir vispusīgi dvēseliski bagāti , zinātkāri un dzīvespriecīgi
bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un
prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo
pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.
Mūsu audzēkņu vecākus raksturo mīlestība pret bērniem, uzticēšanās un
sadarbības prasme ar skolotājiem.

 Pamatmērķis un darbības virzieni:
Iestādes darbības pamatmērķis ir īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu
bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Iestādes darbības pamatvirziens ir bērnu attīstošā, audzinošā darbība un
izglītojošā darbība.