Mājas lapu izvērtējums MK noteikumu nr_ 445 atbilstībai. (2)

Mūsu adrese: Muzeja ielā 10, Daugavpils, LV- 5402, Latvija.

E-pasts: pii12@inbox.lv

Tālruņi:

Iestādes vadītāja Svetlana Špandaruka-28827173

E-pasts: pii12@inbox.lv

Vadītājas vietniece Sandra Ondzule
Tālrunis  -26851534

E-pasts: pii12@inbox.lv

Iestādes medicīnas māsa Aija Žuromska
Tālrunis –26100910

E-pasts: pii12@inbox.lv

Saimniecības vadītāja Ņina Petrova
Tālrunis -29837092

E-pasts: pii12@inbox.lv

 

Iestādes rekvizīti: 

Maksātāja rekvizīti:

Daugavpils pilsētas Izglītības  pārvalde

Reģ.Nr.LV90009737220

Juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī

Banka: AS” Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta  Nr.LV13PARX0000850062460

Tālr. 65421623

e-pasts: izglitiba@ip.daugavpils.lv

Saņēmējs:

Daugavpils pilsētas

12.pirmsskolas izglītības iestāde

Juridiskā adrese:

Muzeja ielā 10, Daugavpilī