Iestādes profesionālo darbību regulējošie ārējie normatīvie dokumenti:

 1. Iestādes nolikums
 2. Izglītības likums
 3. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem
 4. Pirmsskolas izglītības programma 
 5. Domes lēmums par ēdināšanas maksas palielināšanu 28.07.2022.
 6. Noteikumi-par-izglītojamo-ēdināšanas-procesu
 7. MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
 8. Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība
 9. Grozījumi Ēdināšanas izdevumu kompensēšana izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs

Iestādes iekšējie normatīvie dokumenti:

 1. Instrukcija par bērnu personas datu aizsardzību
 2. Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai
 3. Instrukcija par drošības noteikumiem bērniem
 4. Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas
 5. Instrukcija par bērnu drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās
 6. Instrukcija par ceļu satiksmes noteikumiem
 7. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
 8. Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība
 9. Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika
 10. Uzturēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
 11. Kārtība kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
 12. Kārtība, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji un nepiederošas personas uzturas iestādē
 13. IEKŠĒJIE NOTEIKUMI. Kārtība-Covid-19
 14. 12.PII Attīstības plāns 2022.-2025.m.g
 15. 12. PII Darba plāns  2023-2024.m.g.
 16. Bērnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība(aktualizēta)
 17. Videonovērošanas sistēmu kārtība Nr.29
 18. Personas datu apstrādes kārtība
 19. E-KLASES LIETOŠANAS KĀRTĪBA
 20. Iekšējās trauksmes celšanas noteikumi Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādē