Iestādes profesionālo darbību regulējošie ārējie normatīvie dokumenti:

 1. Iestādes nolikums
 2. Izglītības likums
 3. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem
 4. Pirmsskolas izglītības programma 

Iestādes iekšējie normatīvie dokumenti:

 1. Instrukcija par bērnu personas datu aizsardzību
 2. Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai
 3. Domes lēmums par ēdināšanas maksas palielināšanu 28.07.2022.
 4. Noteikumi-par-izglītojamo-ēdināšanas-procesu
 5. Instrukcija par drošības noteikumiem bērniem
 6. Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas
 7. Instrukcija par bērnu drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās
 8. Instrukcija par ceļu satiksmes noteikumiem
 9. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
 10. Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība
 11. MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
 12. Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika
 13. Uzturēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
 14. Kārtība kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
 15. Kārtība, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji un nepiederošas personas uzturas iestādē
 16. IEKŠĒJIE NOTEIKUMI. Kārtība-Covid-19
 17. Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas kārtība
 18. 12.PII Attīstības plāns 2022.-2025.m.g
 19. 2022.-2023. Darba plāns 12.PII