1. Instrukcija par bērnu personas datu aizsardzību
 2. Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai
 3. Pirmsskolas programma
 4. Izglītības likums
 5. Ēdināšana
 6. Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības iestādēs
 7. Iekšējās kārtības noteikumi
 8. Instrukcija par drošības noteikumiem bērniem
 9. Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas
 10. Instrukcija par bērnu drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās
 11. Instrukcija par ceļu satiksmes noteikumiem
 12. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību,ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
 13. Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība
 14. MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
 15. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2017.-2018.
 16. Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika
 17. Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
 18. Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības
 19. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2018.-2019.
 20. Uzturēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā
 21. Kārtība kādā iestādē tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
 22. 12.PII 2019.-2020 . pašnovērtējuma ziņojums
 23. Kārtība, kādā izglītojamo likumiskie pārstāvji un nepiederošas personas uzturas pirmsskolas iestādē : Uzturēšanās kārtība
 24. 12. PII 2020.-2021.m.g. Pašnovērtējuma ziņojums
 25. IEKŠĒJIE NOTEIKUMI. Kārtība-Covid-19

 

Grāmatveža, kas nodrošina vecāku maksas uzskaiti pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiks (1stāvs 4.kab.)

Pirmdiena            16.00-18.00

Otrdiena              8.00 -10.00

Trešdiena            13.00-15.00

Ceturtdiena          8.00-10.00

Piektdiena           14.00-16.00

Sestdiena             Brīvdiena

Svētdiena            Brīvdiena

 

No 17. līdz 25.datumam apmeklētāju pieņemšana notiek visas darba dienas garumā