Iestādes misija:
Atbalstīt un palīdzēt bērnam gūt pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, lai veiksmīgi iekļauties dzīves mainīgajos apstākļos.

Iestādes vīzija:
Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sadarbībā ar vecākiem sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

 Pamatmērķis un darbības virzieni:
Iestādes darbības pamatmērķis ir īstenot audzināšanas un izglītošanas procesu,
kas nodrošinātu izglītības programmā noteikto mērķu sasniegšanu un mērķtiecīgu
bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei.
Iestādes darbības pamatvirziens ir bērnu attīstošā, audzinošā un
izglītojošā darbība.

Iestādes vērtības: atbildība, darbs, cieņa, sadarbība.