Iestādes misija:
Atbalstīt un palīdzēt bērnam gūt pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli, lai veiksmīgi iekļauties dzīves mainīgajos apstākļos.

Iestādes vīzija:
Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sadarbībā ar vecākiem sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.

Vīzija par izglītojamo: vispusīgi attīstīts bērns, kurš sekmīgi orientējas apkārtējā pasaulē, kritiski domā, risina problēmsituācijas, apzinās savas emocijas, intereses, ir motivēts mācīties un aug par savas valsts patriotu.

 Iestādes darbības virsmērķis:
Vienotā mācību un audzināšanas procesā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti.

Iestādes vērtības: atbildība, darbs, cieņa, sadarbība.