1. Instrukcija par bērnu personas datu aizsardzību
 2. Ieteicamā materiālā bāze pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai
 3. Pirmsskolas programma
 4. Izglītības likums
 5. Ēdināšana
 6. Iekšējās kārtības noteikumi
 7. Instrukcija par drošības noteikumiem bērniem
 8. Instrukcija par bērnu drošību ekskursijās, pasākumos un pārgājienos ārpus iestādes teritorijas
 9. Instrukcija par bērnu drošību sporta nodarbībās un sporta izpriecās
 10. Instrukcija par ceļu satiksmes noteikumiem
 11. Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību,ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
 12. Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība
 13. MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi”
 14. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2017.-2018.
 15. Daugavpils 12. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika
 16. Par izglītojamo ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
 17. Noteikumi par izglītojamo ēdināšanas izdevumu apmaksas kārtību pirmsskolas izglītības
 18. Daugavpils pilsētas 12.pirmsskolas izglītības iestādes Pašnovērtējuma ziņojums 2018.-2019.
 19. Uzturēšanas kārtība ārkārtējās situācijas laikā

Izglītības pārvaldes

Kases darba laiks

Pirmdiena            13.00-17.00

Otrdiena              8.00 -12.00

Trešdiena            13.00-17.00

Ceturtdiena          8.00-12.00

Piektdiena           13.00-15.30

Sestdiena             Brīvdiena

Svētdiena            Brīvdiena

 

Grāmatveža, kas nodrošina vecāku maksas uzskaiti pirmsskolas izglītības iestādēs darba laiks (1stāvs 4.kab.)

Pirmdiena            16.00-18.00

Otrdiena              8.00 -10.00

Trešdiena            13.00-15.00

Ceturtdiena          8.00-10.00

Piektdiena           14.00-16.00

Sestdiena             Brīvdiena

Svētdiena            Brīvdiena

 

No 17. līdz 25.datumam apmeklētāju pieņemšana notiek visas darba dienas garumā